Aanmelden afdeling College

Toelatingsroutes

Onze school kent drie toelatingsroutes. De eerste route is van toepassing voor leerlingen die bij aanvang van het schooljaar willen instromen in het eerste leerjaar. De tweede route geldt voor leerlingen die bij aanvang van het schooljaar willen instromen in klas 2 of hoger. In deze twee gevallen werken we met een aanmeldlijst. De derde route geldt voor leerlingen die gedurende het schooljaar tussentijds willen instromen. Hoe de toelatingsroutes precies werken, leest u hieronder.

Route 1: Instromen aanvang leerjaar 1

Voorwaarden
U kunt uw kind aanmelden als aan de volgende vier voorwaarden wordt voldaan:

 • De basisschool geeft het advies voor vmbo-basis. Dit betekent dat uw kind, in principe, dit advies zal moeten hebben om geplaatst te kunnen worden op onze school. Indien dit niet het geval is, en er zijn twijfels over het juiste niveau van uw kind, kunnen wij een dossieranalyse uitvoeren en op basis daarvan een individuele afweging maken.
 • Uw kind past binnen onze externaliserende populatie.
 • Er is een pre-advies afgegeven door het samenwerkingsverband (zie kopje pre-advies).
 • Uw kind is in staat om onderwijs te volgen in een klassensituatie, indien nodig met een opbouwprogramma.

Intakefase
Het aanmelden gaat via het aanmeldformulier. Wanneer wij het formulier volledig ingevuld en ondertekend ontvangen hebben, uw kind voldoet aan bovengenoemde voorwaarden en wij een plekje hebben, dan zullen wij u en de basisschool vragen om een zo volledig mogelijk dossier. Wanneer het dossier compleet binnen is, zal er een eerste dossieranalyse worden gedaan. Na deze analyse nodigen wij u uit voor een intakegesprek en rondleiding. Het intakegesprek met ouders verzorgt de schoolmaatschappelijk werker en het intakegesprek met de leerling doet de orthopedagoge. Op basis van het intakegesprek en het dossier bekijken we of onze school kan voorzien in de onderwijsbehoefte van uw kind.

Na de intakefase
Mochten wij besluiten dat onze school niet in voldoende mate kan voorzien in de onderwijsbehoefte van uw kind, dan bepaalt de uitgangssituatie van uw kind de vervolgstap.

 • Komt uw kind uit klas 1 van het voortgezet (speciaal) onderwijs, dan zoekt de school van herkomst samen met u naar een andere school.
 • Komt uw kind uit het basisonderwijs, dan zoeken wij samen met u en het samenwerkingsverband (SWV) naar een passende plek op een andere school. Als we inschatten dat uw kind baat heeft bij een plek in het speciaal onderwijs, dan vragen wij, vooruitlopend op plaatsing elders, alvast een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan.

Wanneer we positief beslissen over de plaatsing van uw kind op onze school, dan hebben we een geldige toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om tot daadwerkelijke plaatsing te kunnen overgaan. Voor leerlingen die uit het voortgezet onderwijs komen, vraagt de school van herkomst de TLV aan bij het samenwerkingsverband (SWV). Voor leerlingen uit het (speciaal) basisonderwijs vragen wij als ontvangende school de TLV aan op basis van het pre-advies. Wanneer het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft kunnen wij helaas niet overgaan tot inschrijving.

Pre-advies toelaatbaarheidsverklaring
De samenwerkingsverbanden VO 2801 (SWV Leiden), VO 2802 (SWV Midden-Holland & Rijnstreek), VO 2803 (SWV Duin- en Bollenstreek) en VO 2806 (SWV Zuid Holland West) brengen voor de leerlingen in groep 8 een pre-advies uit voor de aanvraag van de TLV. Zowel het pre-advies als het schooladvies worden voor 1 februari afgegeven en beschikbaar gemaakt in Onderwijs Transparant. Onderwijs Transparant is een ICT-portal waarmee scholen leerlinggegevens kunnen uitwisselen. Met een unieke leerlingcode kunnen we de uiteindelijke TLV via dit portal aanvragen. Het is van groot belang dat de basisscholen van VO 2801, VO 2802, VO 2803 en VO2806 de aanvraag voor het pre-advies zo spoedig en volledig mogelijk na de start van het schooljaar doen bij het samenwerkingsverband. Voor de aanvraag zijn over het algemeen goed gedocumenteerde kindplannen nodig waaruit blijkt dat een leerling de ondersteuning van het voortgezet speciaal onderwijs nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. De exacte criteria voor het indienen van de aanvraag staan op de websites van de samenwerkingsverbanden VO 2801, VO 2802, VO 2803 en VO2806.

Route 2: Instromen in leerjaar 2 en hoger

Er is slechts een beperkt aantal plekken in leerjaar 2 en hoger. In de meeste gevallen hebben wij pas in mei/juni zicht op instroommogelijkheden voor het volgende schooljaar.

Voorwaarden
U kunt uw kind aanmelden voor leerjaar 2 en hoger wanneer aan deze vijf voorwaarden is voldaan:

 • De school van herkomst geeft het advies voor vmbo basis. Dit betekent dat uw kind, in principe, dit advies zal moeten hebben om geplaatst te kunnen worden op onze school. Indien dit niet het geval is, en er zijn twijfels over het juiste niveau van uw kind, kunnen wij een dossieranalyse uitvoeren en op basis daarvan een individuele afweging maken.
 • Uw kind past binnen onze externaliserende populatie.
 • Er is plek in de voor de leerling gewenste groep.
 • Uw kind is in staat om onderwijs in een klassensituatie te volgen, eventueel met een opbouwprogramma.
 • Er is zicht op het verlenen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door het samenwerkingsverband (de school waar de leerling is ingeschreven, vraagt deze verklaring aan bij het samenwerkingsverband). Zonder geldige TLV kunnen wij helaas niet overgaan tot plaatsing.

Intakefase
Het aanmelden voor leerjaar 2 of hoger gaat via het aanmeldformulier. Na de meivakantie maken we de eerste balans op van de lijst. Voor deze leerlingen speelt het aantal beschikbare plekken in klas 2 en hoger een grote rol. Helaas hadden we in sommige schooljaren meer aanmeldingen dan we leerlingen konden plaatsen. Wanneer wij het formulier volledig ingevuld en ondertekend ontvangen hebben, uw kind voldoet aan bovengenoemde voorwaarden en wij een plekje hebben, dan zullen wij u en de basisschool vragen om een zo volledig mogelijk dossier. Wanneer het dossier compleet binnen is, zal er een eerste dossieranalyse worden gedaan. Na deze analyse zullen we u uitnodigen voor een intakegesprek en rondleiding. Het intakegesprek met ouders verzorgt de schoolmaatschappelijk werker en het intakegesprek met de leerling doet de orthopedagoge. Op basis van het intakegesprek en het dossier bekijken we of onze school kan voorzien in de onderwijsbehoefte van uw kind.

Na de intakefase
Mochten we besluiten dat onze school niet in voldoende mate kan voorzien in de onderwijsbehoefte van uw kind, dan zoekt de school van herkomst naar een passende plek op een andere school. De school van herkomst kan het samenwerkingsverband inschakelen voor ondersteuning hierin.

Route 3: Instromen gedurende het schooljaar

Soms komt het voor dat een leerling gedurende het schooljaar een andere onderwijsplek nodig heeft dan aanvankelijk werd gedacht. Mocht u in het lopende schooljaar voor uw kind op zoek zijn naar een onderwijsplek, dan kunt u het beste contact opnemen met Roos Reinink (orthopedagoog).
U kunt uw vraag ook per e-mail stellen: aanmeldenpchooft@leokanner.nl.

De intakefase van leerlingen die instromen gedurende het schooljaar verloopt hetzelfde als de hiervoor beschreven procedure. Tevens gelden dezelfde toelatingsvoorwaarden beschreven onder het kopje route 2. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Klassen en beschikbaarheid onderwijsplekken PC Hooft College

College - basis gericht route

Klassen

Plekken

Beschikbaar

Basis 1

9

1 plek

Basis 2 A

10

Vol

Basis 2 B

10

Vol

Basis 3

10

Vol

MBO Entree opleiding

10

Vol

Voor het aanmelden van een leerling kan het zijn dat er in een klas op dit moment geen plek is, omdat de klas vol zit. U kunt dan wel eventuele interesse doorgeven voor een plaatsing zodat wanneer er een plek vrijkomt wij contact met u op kunnen nemen.

Aanmeldformulier